Navigace

VOP

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FLY UNITED s.r.o.

Všeobecné informace


Obsah

 1. Společná ustanovení
 2. Podmínky pro zprostředkování letecké přepravy osob
 3. Podmínky pro zprostředkování uzavření smlouvy o ubytování (o přechodném nájmu), nájmu dopravního prostředku, parkování, autobusových a vlakových jízdenek, pobytů v letištních salóncích a konferenčních prostorách, taxi služby, transferových služeb a souvisejících služeb (dále jen „cestovních služeb“)
 4. Podmínky pro vyřízení oprávnění k pobytu (víza)
 5. Podmínky pro registrace a objednávky v rámci eshopu E4E (Eshop4Events) na url adrese event.flyunited.cz
 6. Historie změn

1. Společná ustanovení

1.1. Společnost FLYUNITED s.r.o. IČ: 49702891, sídlem Petýrkova 3/1955, Praha 4 PSČ 14800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22308 („společnost FLY UNITED“) vydává ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnosti ve smluvních vztazích vznikajících při poskytování služeb společností FLY UNITED třetím, fyzickým nebo právnickým osobám („klienti“). VOP jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi společností FLY UNITED a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před VOP. V případě rozdílů mezi ujednáními ve zvláštních částech těchto VOP (tj. v částech 2. – 4.) a ustanoveními úvodní části 1. VOP, jež se uplatní vždy, mají přednost ustanovení jednotlivých zvláštních částí VOP. Klient provedením rezervace, objednávky i uzavřením smlouvy se společností FLY UNITED souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti klienta a společnosti FLY UNITED řídily VOP účinnými k příslušnému datu rezervace, objednávky i uzavření smlouvy. Účinné znění VOP je uveřejněno na www.flyunited.cz a jsou k dispozici na požádání v kterékoli provozovně společnosti FLY UNITED. Společnost FLY UNITED je oprávněna měnit VOP i za trvání smluvního vztahu s klientem, přičemž klientům se tato změna oznámí na webu FLY UNITED spolu s aktuálním zněním VOP. V případě změny VOP, s níž klient nesouhlasí, zakládá jeho právo jeho smlouvu s FLY UNITED písemně vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o změně VOP na webu FLY UNITED, a to doporučeným dopisem doručeným do sídla FLY UNITED. V takovém případě má FLY UNITED právo na náhradu již vynaložených nákladů na plnění služby pro klienta, příp. na storno poplatek stanovený pro danou smlouvu. Nevyužije-li klient tohoto práva, má se za to, že se změněnými VOP souhlasí a smluvní vztah se bude řídit změněnými VOP od marného uplynutí této lhůty. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou.

1.2. Právní vztahy mezi společností FLY UNITED a klienty se řídí právem České republiky („ČR“), zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“).

1.3. Veškeré případné spory mezi společností FLY UNITED a klienty budou řešeny obecnými soudy ČR.

1.4.  Komunikace mezi společností FLY UNITED a klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Pro účely doručování klient souhlasí s:

 1. a) doručováním na adresu, kterou uvede ve své objednávce i smlouvě, pokud písemně nesdělí společnosti FLY UNITED jinou adresu pro účely doručování,
 2. b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti klientem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět společnosti FLY UNITED; účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručené zásilky do sídla společnosti FLY UNITED,
 3. c) doručováním na e-mailovou adresu klienta uvedenou v objednávce s účinky doručení písemné zásilky, a
 4. d) tím, že kontaktní adresou společnosti FLY UNITED je výlučně sídlo společnosti
  FLY UNITED.

1.5. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro služby poptávané u společnosti FLY UNITED, a to i prostřednictvím online rezervačního systému umístěného na www.mujlet.cz. Společnost FLY UNITED neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Při zadání poptávky i objednávky je klient povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit požadavek na případnou slevu. Klient bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky i slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient rovněž bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní ceně služby.

1.6. Společnost FLY UNITED si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. Společnost FLY UNITED je dále oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy i cenu objednané služby, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty, nebo který je při osobní objednávce v provozovně společnosti FLY UNITED pod vlivem omamných látek. O odmítnutí objednávky bude společnost FLY UNITED klienta informovat.

1.7. V případě smluv uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má klient, který je v postavení spotřebitele, právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, s výjimkou případů, kdy již byla služba splněna, jedná-li se o smlouvu o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času a pokud FLY UNITED tato plnění zajišťuje v určeném termínu, a dále jedná-li se o smlouvu o zájezdu nebo přepravě osob. Odstoupení nemusí být odůvodněno a stačí, je-li ve stanovené lhůtě odstoupení odesláno.

1.8. V případě odstoupení od smlouvy v případech jiných než dle bodu 1.7 VOP je klient povinen uhradit společnosti FLY UNITED storno poplatek stanovený pro příslušný druh služeb, a není-li stanoven, pak je povinen společnosti FLY UNITED uhradit náklady, které FLY UNITED vynaložila na plnění smlouvy do okamžiku, kdy jí bylo doručeno odstoupení klienta od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí být doručeno do sídla FLY UNITED doporučeným dopisem a je účinné jeho doručením FLY UNITED.

1.9. V případě vad zprostředkovatelských služeb poskytnutých ze strany společnosti FLY UNITED klientovi, je klient oprávněn uplatnit reklamací takovéto vady u společnosti FLY UNITED, a to písemně bez zbytečného odkladu, a to ihned, jakmile takovouto vadu zjistí, pokud lze vadu ihned odstranit, nebo nejpozději do 14 dnů od vzniku vady nebo do 7 dnů od okamžiku, kdy klient vadu mohl i měl zjistit, podle toho, co nastane později. Za zprostředkovatelskou vadu se nepovažuje nemožnost zkontaktovat v požadovaném čase zaměstnance společnosti FLY UNITED z technických a provozních důvodů. Společnost FLY UNITED je povinna reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy. Společnost FLY UNITED neodpovídá za vadné poskytnutí služby i její neposkytnutí z důvodů vyšší moci, případně pokud je reklamována služba, kterou pouze zprostředkovala. V takovémto případě je dána odpovědnost za vady či nedostatky poskytovateli zprostředkovávané služby.

1.10. Klient je povinen uhradit cenu služeb objednaných od společnosti FLY UNITED nebo prostřednictvím společnosti FLY UNITED zprostředkovaných, ve lhůtě stanovené v příslušné smlouvě či v potvrzené objednávce, a není-li takováto lhůta stanovena, nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy se společností FLY UNITED. Cena služeb je považována za uhrazenou v den připsání sjednané ceny včetně všech příslušejících daní a poplatků na bankovní účet společnosti FLY UNITED, nebo v den složení ceny služeb v hotovosti na pokladně společnosti FLY UNITED. V případě přepočtu na cizí měnu je přepočet proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – PRODEJ České spořitelny, a.s. ke dni vystavení faktury.

1.11. V případě, že se klient dostane do prodlení s úhradou ceny služeb objednaných od společnosti FLY UNITED, nebo sjednaných prostřednictvím společnosti FLY UNITED, je klient povinen uhradit vedle ceny objednané služby, rovněž úroky z prodlení stanovené zvláštním právním předpisem, storno poplatky a případnou smluvní pokutu sjednanou pro danou službu. Společnost FLY UNITED je oprávněna svoji pohledávku na úhradu úroků z prodlení, storno poplatků a smluvní pokuty započíst vůči případným pohledávkám klienta za společnost FLY UNITED.

1.12. Klient souhlasí, že veškeré telefonické hovory mezi klientem a společnost FLY UNITED mohou být monitorovány, a že společnost FLY UNITED provádí měření návštěvnosti svých webových stránek.

1.13. Klient uděluje souhlas společnosti FLY UNITED, ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím poskytnutých společnosti FLY UNITED (také „správce“) pro účel stanovený níže. V případě, že klient uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů. Klient souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté klientem ve smlouvě a dokumentech s ní souvisejících, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

1.14. Klient (také „subjekt údajů“) může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.15. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění služeb poptávaných klientem a dále nabízení zboží a služeb nabízených společností FLY UNITED subjektu údajů. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány). Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

1.16. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo vnitřními předpisy správce a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

1.17. Tyto VOP se nevztahují na:

– práva a povinnosti mezi klientem a pořadatelem zájezdu při poskytování zájezdu dle smlouvy o zájezdu uzavřené prostřednictvím společnosti FLY UNITED. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného pořadatele zájezdu.

– vztahy mezi klientem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojištění prostřednictvím společnosti FLY UNITED. Klient je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou včetně všeobecných pojistných podmínek a v případě potřeby se obracet přímo na pojišťovnu.

– práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování letecké přepravy osob (dále jen „Letecká přeprava“), kterou pro klienta zprostředkuje společnost FLY UNITED, ani na poskytování služeb dopravcem souvisejících s Leteckou přepravou. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.

– práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a souvisejících služeb, které pro klienta zprostředkuje společnost FLY UNITED. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného poskytovatele.

– práva a povinnosti mezi klientem a společností, u níž klientovi společnost FLY UNITED zprostředkuje pronájem dopravních prostředků. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného poskytovatele.

– práva a povinnosti mezi klientem a provozovatelem parkovacích ploch, u níž klientovi společnost FLY UNITED zprostředkuje parkování. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného provozovatele.

– práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem, který zajišťuje přepravu, pro niž klientovi společnost FLY UNITED zprostředkuje autobusové či vlakové jízdenky. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.

– práva a povinnosti mezi klientem a společností, která pro klienta umožňuje pobyt v salónku na letišti či v konferenčních prostorech, a to ani v případech zajištění těchto služeb u společnosti FLY UNITED. Uvedené vztahy se řídí podmínkami společností provozujících tyto prostory.

– práva a povinnosti mezi klientem a společností, která klienta přepravuje taxi, a to ani v případech zajištění těchto služeb u společnosti FLY UNITED. Uvedené vztahy se řídí podmínkami společností zajišťující přepravu.

2. Podmínky pro zprostředkování letecké přepravy osob

2.1. Společnost FLY UNITED zprostředkovává pro klienty možnost uzavřít s vybraným dopravcem Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících služeb („Smlouvy“) pouze na základě těchto obchodních podmínek účinných v okamžiku uzavření Smlouvy.

2.2 Klient bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se Letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb klientovi a dopravci. Společnost FLY UNITED vystupuje ve vztahu mezi klientem a dopravcem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.

2.3. Klient bere na vědomí, že společnost FLY UNITED nezajišťuje Leteckou přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb i za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí i jiného majetku klienta v souvislosti s Leteckou přepravou.

2.4. Klient může dle své volby provést svoji objednávku letenek, příp. souvisejících služeb:

 1. a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes internet na webových stránkách www.mujlet.cz,
 2. b) telefonicky, faxem nebo e-mailem, nebo
 3. c) osobně v provozovně společnosti FLY UNITED.

2.5. Při uzavření Smlouvy jakýmkoli z výše uvedených způsobů je klient povinen na vyžádání předložit doklad totožnosti a prokázat další údaje nutné k řádnému zajištění Letecké přepravy, např. pro identifikaci osoby pro účely letecké přepravy, požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Klient bere na vědomí, že dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou klienta vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny Letecké přepravy.

2.6. Rezervací prostřednictvím systému pro elektronické on-line rezervace, telefonicky, faxem, elektronickou poštou i osobně v provozovně společnosti FLY UNITED, klient bezvýhradně souhlasí s těmito VOP. Po obdržení objednávky a případném jejím potvrzení ze strany dopravce (je-li to dle podmínek dopravce nutné), je klientovi zasláno ze strany společnosti FLY UNITED potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané Letecké přepravě, souvisejících službách, dopravci a celkové ceně, a to:

 1. a) elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při rezervaci, v případě elektronické on-line rezervace, nebo
 2. b) sjednaným způsobem (např. poštou, elektronickou formou), v případě rezervace provedené telefonicky, faxem, elektronickou poštou
 3. c) i osobně v provozovně společnosti FLY UNITED.

2.7. Klient bere na vědomí, že:

 1. a) do okamžiku uhrazení celkové ceny objednané služby (tj. ceny zahrnující cenu letenky, letištní, palivové a ostatní poplatky, cenu dalších objednaných služeb, odměnu za zprostředkování, nebo tzv. ticket fee apod.) nebo do okamžiku odeslání závazné objednávky ze strany klienta, který má se společností FLY UNITED dohodnutou platbu na fakturu se splatností, není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, může být změněna. Závazné objednávky jsou přijímány v rámci běžné pracovní doby v pracovní dny a to nejpozději do 16.30 hod. Objednávky, které dodavatel obdrží mimo pracovní dobu, budou vyřízeny až následující pracovní den.
 2. b) do okamžiku vystavení letenky, příp. voucheru na další služby, si dopravce vyhrazuje právo změnit termín pro vystavení, změnit výši ceny letenky, letištních poplatků nebo dalších služeb. Společnost FLY UNITED má v takovém případě nárok na doplatek do aktuální výše ceny letenky, příp. dalších služeb, při jejím vystavení.
 3. c) možné způsoby platby ceny letenky, příp. dalších služeb, závisí na době, do které je třeba u provedené rezervace vystavit letenku. Konkrétní lhůtu k zaplacení ceny letenky určuje ke konkrétnímu cenovému tarifu dopravce.

2.8. Smlouva mezi klientem a dopravcem, zajištěným společností FLY UNITED, je uzavřena:

 1. a) v den, kdy klient po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. dalších služeb, společnosti FLY UNITED uhradí celkovou cenu. Den a čas úhrady se řídí bodem 1.10. VOP. Společnost FLY UNITED je povinna vystavit letenky v den uzavření Smlouvy. Uhrazením celkové ceny klient potvrzuje, že mu byly ze strany společnosti FLY UNITED poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty. Klient je povinen seznámit se s podmínkami dopravce pro změnu již vystavené letenky (např. změna data letu).
 2. b) v den, kdy společnost FLY UNITED obdrží závaznou objednávku ze strany klienta, který má se společností FLY UNITED dohodnutou platbu na fakturu se sjednanou splatností. Závazné objednávky jsou přijímány v rámci běžné pracovní doby v pracovní dny, a to nejpozději do 16.30 hod. Objednávky, které dodavatel obdrží mimo pracovní dobu, budou vyřízeny až následující pracovní den. V tento den je pak uzavřena Smlouva mezi Klientem a dopravcem.

2.9. Nejpozději následující pracovní den po uzavření Smlouvy je společnost FLY UNITED povinna předat či zaslat klientovi objednané letenky.

2.10. Veškeré návrhy na změny i zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva i podmínky dopravce připouštějí, je Klient povinen činit u dopravce nebo prostřednictvím společnosti FLY UNITED. V případě, že by v době požadavku na změnu či zrušení Smlouvy nebyl tento úkon prostřednictvím společnosti FLY UNITED z důvodu podmínek dopravce možný, bude společnost FLY UNITED informovat Klienta o nutnosti provést změnu či zrušení Smlouvy přímo u dopravce.

2.11. Klient bere na vědomí, že reklamace Letecké přepravy i souvisejících služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách dopravce. Společnost FLY UNITED není oprávněna uznávat jakékoliv reklamace klienta, které se týkají Letecké přepravy, ani souvisejících služeb. Společnost FLY UNITED může být nápomocna klientovi při vyřizování reklamace na základě udělené plné moci od Klienta. Reklamace je nutné uplatnit písemně a, není-li v reklamačních podmínkách dopravce uvedeno jinak, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců od uskutečnění Letecké přepravy nebo od okamžiku, kdy měla být uskutečněna u dopravce nebo prostřednictvím společnosti FLY UNITED. Za přepravu zavazadel odpovídá dopravce. Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, odpovídá dopravce do výše 1 220 EUR. V takovém případě musí klient co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci, a to do 7 dnů a v případě zpoždění zavazadla do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno.

2.12. V případě, že Klient učiní reklamaci prostřednictvím společnosti FLY UNITED, společnost FLY UNITED předá reklamaci dopravci k vyřízení a dále informuje klienta o průběhu a výsledku reklamace. Klient bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči společnosti FLY UNITED, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace dopravci prostřednictvím společnosti FLY UNITED, spadá reklamace výhradně do kompetence dopravce a společnost FLY UNITED nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek.

2.13. Společnost FLY UNITED je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami dopravce.

2.14. Společnost FLY UNITED odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy, tj. zejména za:

 1. a) řádné a včasné oznámení dopravci, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena Smlouva,
 2. b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany dopravce, pokud to vyžadují podmínky dopravce,
 3. c) řádné vystavení letenky i jiného cestovního dokladu,
 4. d) řádné předání potřebných dokladů dopravci,
 5. e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy dopravci i klientovi, a to bez zbytečného odkladu poté, co společnost FLY UNITED je o takové změně písemně informována,
 6. f) řádné a včasné poukázání ceny Letecké přepravy a ceny za související služby na účet dopravce.

2.15. Klient bere na vědomí, že společnost FLY UNITED není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky, ani změny podmínek Letecké přepravy po zakoupení letenky, a tyto informace sdělovat klientovi. V souladu s bodem 2.14. písm. e) je tyto informace povinna podat pouze v případě, když jsou ji tyto sděleny alespoň jeden pracovní den před termínem odletu.

2.16. Klient je povinen po zakoupení letenky, příp. souvisejících služeb, písemně sdělit společnosti FLY UNITED své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny letu i jeho podmínek. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů společnosti FLY UNITED neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé klientovi v důsledku nedoručení oznámení změn. Uvedením kontaktních údajů Klient souhlasí, aby jej společnost FLY UNITED kontaktovala na kterémkoli z uvedených kontaktních údajů, a je plně odpovědný za zajištění své dostupnosti na uvedených kontaktních údajích.

2.17. Klient odpovídá zejména za:

 1. a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu i pobytu v cílové i tranzitních zemích, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz,
 2. b) správnost předaných údajů,
 3. c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky (nutno ověřit u příslušného dopravce),
 4. d) ověření aktuálního termínu odletu před odletem u dopravce, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek,
 5. e) včasné dostavení se k odletu.

2.18. Klient je povinen:

 1. a) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu (zejména osobní údaje, data, trasu, návaznost přestupů), přičemž převzetím letenky i itineráře letu potvrzuje, že tyto údaje zkontroloval a že s nimi souhlasí,
 2. b) informovat se na vízové předpisy po celou dobu letu i pobytu v cílové i tranzitních zemích, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz,
 3. c) seznámit se s podmínkami pro změnu i storno již vystavené letenky,
 4. d) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence,
 5. e) ověřit si povolenou váhu zavazadel u daného dopravce a daný tarif/třídu,
 6. f) dodržovat Přepravní podmínky zveřejněné na webových stránkách dopravce.

2.19. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 1. a) storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce (letecké společnosti) u vybraného tarifu,
 2. b) v případě storna letenky je transakční poplatek za vystavení letenky (tj. odměna za zprostředkování) nevratný a za provedení storna letenky si společnost FLY UNITED může účtovat odměnu dle platného ceníku; transakční poplatek za vystavení letenky je nevratný také v případě storna letenky z důvodu změny letového řádu ze strany dopravce,
 3. c) poskytování ostatních služeb (cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami poskytovatele příslušné služby,
 4. d) v případě, že má klient zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod klienta, speciální jídlo), je povinen o tom informovat společnost FLY UNITED při objednávce,
 5. e) v případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňují-li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše ceny letenky a letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k navýšení oproti datu vystavení letenky,
 6. f) v případě nízkonákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny i zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost a možnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v takových případech může být omezena.
 7. g) v případě zakoupení separátních letenek (např. z důvodu snížení cestovních nákladů) nenese dopravce odpovědnost za náklady vzniklé změnou či zakoupením letenky pro návazný let v případě zpoždění, změny či zrušení předchozího letu.
 8. h) některá letiště vyžadují místní odletovou taxu splatnou v hotovosti v místní měně,
 9. i) klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že lhůta pro refundaci ceny letenky po odečtení stornovacích a transakčních poplatků, kterou si vyhrazuje dopravce, se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se společnost FLY UNITED zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit.

3. Podmínky pro zprostředkování uzavření smlouvy o ubytování (o přechodném nájmu), nájmu dopravního prostředku, parkování, autobusových a vlakových jízdenek, pobytů v letištních salóncích a konferenčních prostorách, taxi služby, transferových služeb a souvisejících služeb (dále jen „cestovních služeb“)

3.1. Společnost FLY UNITED je autorizovaným zprostředkovatelem ubytování, pronájmů dopravních prostředků, parkování, autobusových a vlakových jízdenek, pobytů v letištních salóncích a konferenčních prostorách, taxi služby a souvisejících služeb vybraných poskytovatelů těchto služeb („poskytovatel“), tudíž je oprávněna uzavírat s klienty jménem příslušného poskytovatele smlouvu („smlouva“) a svým jménem inkasovat sjednanou cenu cestovních služeb.

3.2. Společnost FLY UNITED nabízí klientům možnost uzavřít s vybraným poskytovatelem smlouvu o zajištění cestovních služeb. Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy vznikají pouze poskytovateli a klientovi, přičemž společnost FLY UNITED v tomto vztahu vystupuje pouze jako zprostředkovatel.

3.3. Klient bere na vědomí, že za poskytnutí cestovních služeb dle smlouvy nese odpovědnost výhradně poskytovatel dle svých obchodních podmínek, nikoli společnost FLY UNITED, která není poskytovatelem uvedených cestovních služeb specifikovaných v bodě 3.1, a proto neodpovídá za řádnou a včasnou realizaci ani za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí ani jiného majetku klienta v souvislosti s těmito cestovními službami.

3.4. Klient může dle své volby provést svoji objednávku cestovních služeb

 1. a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes internet na webových stránkách www.mujlet.cz
 2. b) telefonicky, faxem i e-mailem, nebo
 3. c) osobně v provozovně společnosti FLY UNITED.

3.5. Rezervací cestovní služby prostřednictvím systému pro elektronické on-line rezervace, telefonicky, faxem, elektronickou poštou i osobně v provozovně společnosti FLY UNITED klient bezvýhradně souhlasí s těmito VOP. Po obdržení objednávky FLY UNITED neprodleně potvrdí její přijetí, a po případném jejím potvrzení ze strany poskytovatele (je-li to dle podmínek poskytovatele nutné), je klientovi zasláno ze strany společnosti FLY UNITED potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané cestovní službě, poskytovateli a celkové ceně, a to:

 1. a) elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při rezervaci, v případě elektronické on-line rezervace, nebo
 2. b) sjednaným způsobem (např. poštou, elektronickou formou), v případě rezervace provedené telefonicky, faxem, elektronickou poštou i osobně v provozovně společnosti FLY UNITED.

3.6. Klient bere na vědomí, že do okamžiku uhrazení celkové ceny (tj. ceny zahrnující cenu cestovní služby, objednaných souvisejících služeb, cenu zprostředkování, apod.), nebo do okamžiku odeslání závazné objednávky ze strany klienta, který má se společností FLY UNITED dohodnutou platbu na fakturu se sjednanou splatností, není potvrzení objednávky závazné a rezervace cestovních, příp. souvisejících služeb, jakož i jejich cena může být změněna. Závazné objednávky jsou přijímány v rámci běžné pracovní doby v pracovní dny a to nejpozději do 16.30 hod. Objednávky, které dodavatel obdrží mimo pracovní dobu, budou vyřízeny až následující pracovní den.

3.7. Smlouva mezi klientem a poskytovatelem cestovní služby je uzavřena okamžikem, kdy:

 1. a) klient uhradí po ověření platnosti provedené rezervace cestovních, příp. souvisejících služeb, u společnosti FLY UNITED celkovou cenu. Uhrazením celkové ceny klient potvrzuje, že mu byly ze strany společnosti FLY UNITED poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty.
 2. b) klient zašle písemně závaznou objednávku společnosti FLY UNITED a společnost FLY UNITED potvrdí zaslanou objednávku. Zasláním této objednávky klient potvrzuje, že mu byly ze strany společnosti FLY UNITED poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty.

3.8. V případě, že podmínky poskytovatele vyžadují uzavření smlouvy v písemné podobě, oznámí společnost FLY UNITED tuto skutečnost klientovi, jakmile poskytovatel potvrdí objednávku klienta. Společnost FLY UNITED současně klienta informuje o době platnosti objednávky, v rámci které je klient povinen uzavřít smlouvu. V případě marného uplynutí doby platnosti objednávky je nutné vyžádat nové potvrzení objednávky poskytovatelem. Smlouva je uzavřena jejím podpisem klientem a společností FLY UNITED. Podpisem smlouvy klient potvrzuje, že mu byly ze strany společnosti FLY UNITED poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty.

3.9. Nejpozději následující pracovní den po uzavření smlouvy je společnost FLY UNITED povinna vystavit a předat i zaslat klientovi cestovní doklad nebo poukaz, jejichž předložení je nutné pro čerpání cestovních služeb.

3.10. Veškeré návrhy na změny i zrušení smlouvy, pokud to smlouva i podmínky poskytovatele služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti FLY UNITED s.r.o. platné ode dne 1. 1. 2014 připouštějí, je klient povinen činit přímo u poskytovatele nebo prostřednictvím společnosti FLY UNITED. V případě, že by v době požadavku na změnu či zrušení Smlouvy nebyl tento úkon prostřednictvím společnosti FLY UNITED z důvodu podmínek poskytovatele možný, bude společnost FLY UNITED informovat Klienta o nutnosti provést změnu či zrušení Smlouvy přímo u poskytovatele.

3.11. Klient bere na vědomí, že reklamace cestovních i souvisejících služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách poskytovatele těchto služeb. Společnost FLY UNITED není oprávněna uznávat jakékoliv reklamace klienta, které se týkají ubytovacích i souvisejících služeb. Společnost FLY UNITED může reklamaci vyřizovat pouze na základě udělené plné moci od Klienta. Reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách dopravce uvedeno jinak, v případě:

 1. a) vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby poskytující ubytovací nebo související služby, a v případě, že takové reklamaci není vyhověno, což je klient povinen doložit písemným potvrzením, přímo u poskytovatele cestovní služby nebo prostřednictvím FLY UNITED,
 2. b) ostatních vad nejpozději do pěti (5) dnů od ukončení poskytnutého ubytování nebo jiné nebo související služby, nestanoví-li podmínky poskytovatele služby lhůtu kratší, a to přímo u poskytovatele služby nebo prostřednictvím FLY UNITED.

3.12. V případě, že klient uplatní reklamaci prostřednictvím společnosti FLY UNITED, společnost FLY UNITED předá reklamaci poskytovateli k vyřízení a dále informuje klienta o průběhu a výsledku reklamace. Klient bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči společnosti FLY UNITED, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace poskytovateli prostřednictvím společnosti FLY UNITED, spadá reklamace výhradně do kompetence poskytovatele a společnost FLY UNITED nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek.

3.13. Společnost FLY UNITED je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami poskytovatele.

3.14. Společnost FLY UNITED odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením smlouvy, tj. zejména za

 1. a) řádné a včasné oznámení poskytovateli, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena smlouva,
 2. b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany poskytovatele, pokud to vyžadují podmínky poskytovatele,
 3. c) řádné a včasné vystavení cestovního dokladu i poukazu na služby,
 4. d) řádné předání potřebných dokladů poskytovateli,
 5. e) řádné oznámení změn, příp. zrušení smlouvy poskytovateli i klientovi, a to bez zbytečného odkladu poté, co společnost FLY UNITED byla o takové změně písemně informována,
 6. f) řádné a včasné poukázání ceny cestovní a souvisejících služeb na účet poskytovatele.

3.15. Klient bere na vědomí, že společnost FLY UNITED není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před uhrazením ceny služeb i změny podmínek služeb po vystavení cestovního dokladu nebo poukazu na cestovní a související služby, a tyto informace sdělovat klientovi.

3.16. Klient je povinen po uhrazení ceny cestovní, příp. souvisejících služeb, písemně sdělit společnosti FLY UNITED své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny služby i jeho podmínek. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů společnost FLY UNITED neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé klientovi v důsledku nedoručení oznámení změn.

3.17. Klient odpovídá zejména za:

 1. a) správnost předaných údajů,
 2. b) ověření případných změn podmínek čerpání služby po vystavení poukazu na její čerpání (nutno ověřit u příslušného poskytovatele služby),
 3. c) včasný nástup na ubytování či využití cestovních, příp. souvisejících služeb.

3.18. Klient je povinen:

 1. a) v dostatečném časovém předstihu před nástupem na ubytování či využití cestovních, příp. souvisejících služeb, u sebe a všech dalších osob zkontrolovat platnost cestovních dokladů a ověřit podmínky vstupu do všech cílových a tranzitních destinací, které za účelem objednaných cestovních či souvisejících služeb navštíví, zejména vstupní formality a vízové požadavky. Klient bere na vědomí, že společnost FLY UNITED ani poskytovatel nenesou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku odmítnutí vstupu klienta i dalších cestujících osob do země cílové nebo tranzitní destinace i odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace.
 2. b) zajistit sobě a spolucestujícím osobám potřebná pobytová a tranzitní víza.
 3. c) zajistit, aby jak klient, tak i další cestující osoby splňovali zdravotní i jiné požadavky potřebné pro cestu i pobyt ve všech cílových i tranzitních destinacích.
 4. d) zkontrolovat správnost údajů na cestovním dokladu či poukazu vystaveném společností FLY UNITED (zejména osobní údaje, data služby, typ služby), přičemž převzetím cestovního dokladu či poukazu potvrzuje, že je zkontroloval a že s těmito údaji souhlasí.

3.19. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že storno cestovní či související služby se řídí podmínkami poskytovatele a v nich stanovená lhůta pro případnou refundaci zaplacené ceny nebo její části prostřednictvím společnosti FLY UNITED se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se společnost FLY UNITED zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit.

4. Podmínky pro vyřízení oprávnění k pobytu (víza)

4.1. Společnost FLY UNITED nabízí klientům zajištění vyřízení víza za odměnu na základě objednávky klienta učiněné dle volby klienta telefonicky, faxem, emailem nebo osobně v jakékoli provozovně společnosti FLY UNITED.

4.2. V objednávce je klient povinen uvést zejména osobní údaje osob, pro které mají být víza vyřízena (včetně státního občanství), úplný oficiální název státu, jehož vízum klient požaduje vyřídit, typ požadovaného víza a požadovaný termín a dobu trvání víza. Po obdržení objednávky společnost FLY UNITED klientovi zašle potvrzení objednávky s uvedením údajů o objednaném vyřízení víza, dokladech nutných k úspěšnému vyřízení víza, výši správního poplatku za vyřízení víza a odměny společnosti FLY UNITED.

4.3. Smlouva je uzavřena uhrazením odměny společnosti FLY UNITED a správního poplatku za vyřízení víza nebo zasláním závazné písemné objednávky ze strany klienta v souladu s bodem 1.10. VOP . Uzavřením smlouvy klient potvrzuje, že mu byly ze strany společnosti FLY UNITED poskytnuty všechny potřebné informace včetně předpokládané lhůty pro vyřízení žádosti o vízum.

4.4. Pokud se klient po podání žádosti o vydání víza rozhodne tuto žádost vzít zpět nebo smlouvu se společností FLY UNITED ukončit před vydáním víza, má společnost FLY UNITED nárok na úhradu poměrné části odměny za již provedené úkony, nejméně však ve výši 50 % odměny. Klient bere na vědomí, že po podání žádosti o vydání víza se zaplacený správní poplatek již nevrací, a to ani v případě, že klient svoji žádost sice nevezme zpět, ale vízum nebude vydáno.

4.5. Po uzavření smlouvy je klient povinen předat společnosti FLY UNITED bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty potřebné pro vyřízení víza. Do obdržení takových dokumentů není společnost FLY UNITED povinna činit žádné úkony směřující k vyřízení víza. Klient bere na vědomí, že příslušný zastupitelský úřad může v průběhu řízení o vydání víza požadovat předložení dalších dokumentů, o čemž bude společnost FLY UNITED klienta informovat a klient je povinen společnosti FLY UNITED takové další dokumenty ihned poskytnout.

4.6. Klient je povinen:

 1. a) sdělit společnosti FLY UNITED pravdivě a úplně všechny skutečnosti a informace rozhodné pro vydání víza,
 2. b) poskytovat společnosti FLY UNITED veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení víza,
 3. c) je-li k vyřízení víza zapotřebí plná moc, včas ji společnosti FLY UNITED udělit a doručit.

4.7. Společnost FLY UNITED je povinna:

 1. a) dokumenty obdržené od klienta pro účely vyřízení víza řádně opatrovat a předat je příslušnému zastupitelskému úřadu,
 2. b) na žádost klienta jej informovat o průběhu vyřizování víza,
 3. c) jednat podle svých schopností a znalostí a odchýlit se od pokynů klienta, jen je-li to v zájmu klienta a nemůže-li společnost FLY UNITED včas obdržet souhlas klienta,
 4. d) vyzvednout víza po jejich vydání v souladu s termínem uvedeným příslušnou ambasádou a doručit je bez zbytečného odkladu klientovi spolu s dokumenty, které zastupitelský úřad vrací, zejména cestovní pas s uděleným vízem, popř. se s klientem dohodnout na jiném způsobu předání víza a příslušných dokumentů.

4.8. Klient bere na vědomí, že:

 1. a) společnost FLY UNITED neodpovídá za nevydání víza v důsledku nesprávnosti předaných údajů nebo dokumentů nebo neposkytnutím potřebné součinnosti nebo neudělením potřebné plné moci řádně a včas.
 2. b) společnost FLY UNITED neodpovídá za překročení předpokládané doby pro vydání víza.
 3. c) společnost FLY UNITED neodpovídá za neudělení víza, pokud bylo způsobeno okolností, kterou společnost FLY UNITED nemohla ovlivnit (např. správním uvážením zastupitelského úřadu).
 4. d) zastupitelský úřad může klienta vyzvat k osobní návštěvě či doložení dalších dokladů neuvedených v původních podmínkách pro proces udělení víza.

4.9.  Společnost FLYUNITED je oprávněna smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud je narušena důvěr mezi klientem a společností FLY UNITED. V takovém případě smlouva zaniká okamžikem, kdy společnost FLY UNITED informuje klienta o výpovědi. I po zániku smlouvy je společnost FLY UNITED povinna učinit vše, co nesnese odkladu, aby klient neutrpěl újmu. Společnost FLY UNITED je po zániku smlouvy povinna předat klientovi všechny dokumenty, které převzala pro účely vyřízení víza od klienta a jsou ještě v její dispozici. Společnost FLY UNITED má právo ponechat si přiměřenou část odměny dle již provedených úkonů.

 5. Podmínky pro registrace a objednávky v rámci eshopu E4E (Eshop4Events) na url adrese event.flyunited.cz

5.1. Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností FLY UNITED, dodavateli služeb a třetími osobami, mají níže uvedené pojmy následující význam:

Akce“: Zájezd, sportovní, kulturní či jiná událost (konference, školení, veletrhy apod.) spočívající v nabídce vybraných služeb souvisejících s touto událostí zákazníkovi v předem určeném termínu a na určeném místě.

Pořadatel / Dodavatel služeb“: FLY UNITED nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, poskytující vybrané služby na danou akci.

Zákazník“: Osoba užívající eshop E4E za účelem účasti na Akci a nákupu vybraných služeb.

E4E“: Objednávkový a distribuční systém provozovaný FLY UNITED na url adrese event.flyunited.cz, umožňující Zákazníkům zejména poskytování informací o nabízených akcích a objednání služby Voucher nebo jiných dokladů.

Voucher“: Služba poskytovaná FLY UNITED v systému E4E, opravňující držitele jedinečného kódu zapsaného ve Voucheru k využití nakoupených služeb.

5.2. Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí je Pořadatel. Pokud není FLY UNITED pořadatelem Akce, obstarává pro Pořadatele pouze prodej služeb prostřednictvím systému E4E. a to na základě smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a společnosti FLY UNITED.

Zákazník koupí vybraných služeb uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů voucheru na příslušné Akci za stanovenou cenu, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). Společnost FLY UNITED tak jedná v zastoupení Pořadatele a na účet Pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na akci mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.

Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením služeb označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení zaplacené částky za objednávku, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.

Využitím služeb distribučního systému E4E zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností FLY UNITED v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb systému E4E a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

5.3. Prodej služeb

Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Akce jeden nebo více druhů prodávaných služeb. Informace o těchto službách jsou uvedeny v objednávacím systému E4E.

Vybrané služby na jednotlivé akce lze zakoupit případně rezervovat následujícími způsoby:

1) on-line prostřednictvím Webového portálu

Prostřednictvím Webového portálu lze u dané služby objednat maximální počet stanovený v systému E4E. Pro nákup na Webovém portálu je nutné vyplnit své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Nákupem Zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti FLY UNITED a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím systému E4E.

Zákazník může na Webovém portálu zakoupit službu a uhradit je prostřednictvím on-line platby (GP Webpay) nebo bankovním převodem na účet FLY UNITED číslo účtu 801852/0800 dle pokynů v potvrzujícím emailu. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi služby překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi vybraných služeb.

Objednávka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol, který je Zákazník povinen uschovat. Objednávky uhrazené on-line platbou lze po přidělení ověřovacího kódu uplatnit na příslušných místech, uveřejněných na Webovém portále, na základě přiděleného ověřovacího kódu v tištěné případně elektronické formě.

V případě platby převodem jsou Zákazníkovi rezervovány vybrané služby po dobu nezbytnou pro příjem částky uvedené v objednávce na účet FLY UNITED dle typu služby. Pokud během této lhůty částka nedorazí na účet, rezervace pozbývá platnosti.

V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě, který by koupi služeb nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu events@flyunited.cz.

2) prostřednictvím call-centra, emailu nebo na kontaktním místě FLY UNITED

Hromadné objednávky (ve větším množství než povoluje systém E4E), resp. úpravy objednávek spočívající v navýšení rezervovaných míst, nebo v případě, že Zákazníkem je osoba odlišná od spotřebitele, lze učinit prostřednictvím emailové adresy events@flyunited.cz v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin nebo na telefonním čísle +420 271 096 319. Náklady na prostředky komunikace na dálku při užití Webového portálu a call-centra se neliší od základní sazby stanovené poskytovatelem telekomunikačních služeb a nese je Zákazník.

Písemné objednávky mají formu závazné nabídky na uzavření Smlouvy o účasti na akci a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných služeb se specifikací dané Akce a úplné identifikační a fakturační údaje odběratele. Okamžikem akceptace nabídky Zákazníka ze strany FLY UNITED jménem Pořadatele je Smlouva o účasti na akci v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je cena za služby splatná do 3 dnů od uzavření příslušné Smlouvy o účasti a voucher bude Zákazníkovi odeslán po uhrazení jejich ceny dohodnutým způsobem platby.

Zákazník může zakoupit služby prodejním místě FLY UNITED v otevírací době této prodejny bez předchozí rezervace, pokud jsou služby požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané. Zákazník může rovněž předem rezervovat koupi služby prostřednictvím Webového portálu a tu následně na prodejním místě uhradit a vyzvednout voucher v tištěné formě.

5.4. Ceny a poštovní poplatky

Cena služby pro konkrétní Akci je uvedena na Webovém portálu, nebo sdělena Zákazníkovi před koupí služby jiným způsobem. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena služby je uvedena v CZK s orientačním přepočtem na EUR včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky. V případě, že Zákazník vyžaduje zaslání dokladů k zakoupené službě poštou, je povinen uhradit rovněž poštovné a balné ve výši určené FLY UNITED při objednávce služeb.

Platba ceny služeb a případného poštovného a balného se provádí převodem na bankovní účet FLY UNITED, číslo účtu 801852/0800, popřípadě lze částku uhradit v hotovosti na pobočce FLY UNITED (http://www.flyunited.cz/kontakt/) ve výše uvedené otevírací době. Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace  s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.

V případě zaslání dokladů ke službě poštou lze služby objednat nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním příslušné Akce (objednávky se zasláním do ČR), nejpozději 21 kalendářních dnů před konáním Akce (objednávky se zasláním mimo ČR). FLY UNITED za žádných okolností nenese odpovědnost za termín doručení či případné nedoručení zásilky na Zákazníkem udanou adresu. Cena expedičního poplatku pro zaslání dokladů formou doporučené zásilky činí 60,- Kč, jedná-li se o cenné psaní v rámci ČR, pak činí tato částka 120,- Kč, do ostatních zemí světa je expedice zajišťována přepravní společností FedEx, jejíž ceník se liší dle konkrétní destinace a slouží nám pro výpočet koncové ceny expedičního poplatku pro Zákazníka.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na prodejním místě FLY UNITED. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu zaplacené částky.

5.5. Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po převzetí voucheru nebo dodání dokladů poštou jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet objednaných služeb a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu voucheru je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich převzetí na adresu events@flyunited.cz nebo na prodejním místě FLY UNITED a v případě dodání dokladů poštou nejpozději do 3 pracovních dnů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek Webového portálu není předmětem reklamace.

Reklamaci obsahu voucheru, zejména neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu služby řeší FLY UNITED podáním Zákazníkovi informace o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů již možné reklamovanou službu zrušit, je FLY UNITED povinna se Zákazníkem sepsat reklamační list. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je Zákazník povinen vrátit FLY UNITED vydané doklady.

FLY UNITED jako distributor služeb nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem, pokud není sama Pořadatelem. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce. Konkrétní Pořadatel včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů je dostupný na Webovém portále.

Zaplacené služby se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená služba v podobě voucheru se nevyměňuje.

5.6. Vracení zaplacené částky za objednávku a výhrady Pořadatele

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání.

Podmínky pro vracení zaplacené ceny za objednávku v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. FLY UNITED je oprávněná vracet částky uhrazené Zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě pokynu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení ceny FLY UNITED ze strany Pořadatele udělen, mohou Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení dokladů na prodejním místě, na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese events@flyunited.cz.

Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Akce určeno jinak, zaplacená částka se vrací v místě prodejního místa, v němž byla služba zakoupena. V případě úhrady služby prostřednictvím on-line platby, převodem na bankovní účet nebo na dobírku, zajišťuje vracení zaplacené částky za službu kancelář FLY UNITED na adrese Bartůňkova 3, Praha 4 – Chodov, 149 00. Zákazník je při vracení zaplacené částky povinen vrátit vydané doklady bez zbytečného odkladu na prodejním místě, jinak na adresu FLY UNITED, Bartůňkova 3, Praha 4 – Chodov, 149 00.

Konkrétní stornopodmínky jsou k dispozici na Webovém portále u příslušné akce.

5.7. Ochrana osobních údajů

Společnost FLY UNITED shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem a dále k tomu, aby mohla zajistit služby požadované klientem.

Veškeré zpracování osobních údajů se řídí dle Předpisu o ochraně osobních údajů FLY UNITED. Tento předpis je společností FLY UNITED zpracován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.8. Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo FLY UNITED vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Společnost FLY UNITED nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce Akcí na Webovém portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny služeb v systému E4E, a to zejména z pokynu Pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých voucherech přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

Po zaplacení částky za objednané služby obdrží Zákazník daňový doklad – fakturu. Vyžaduje-li Zákazník změnu na daňovém dokladu, je potřeba zažádat kancelář FLY UNITED zasláním požadavku na emailovou adresu events@flyunited.cz.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2017 a společnost FLY UNITED si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

6. Historie změn

22.5. 2018  Úprava bodu 5.7. Podmínek

1.9. 2017     Vydání Všeobecných obchodních podmínek společnosti FLY UNITED s.r.o.
Kontakty


Kam dál


Img